ZŠ Šeříkova

Logo školy ZŠ Šeříkova

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ – ŠKOLNÍ DRUŽINA

Část I. Všeobecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny, která je součástí Základní školy Ostrava – Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace je zpracován na základě § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 1. Účastníkem zájmového vzdělávání ve školní družině jsou žáci 1. stupně Základní školy a mateřské školy Ostrava – Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace, kteří jsou k zájmovému vzdělávání přihlášeni (dále jen žáci).
 2. Zájmové vzdělávání poskytované školní družinou je realizováno formou pravidelné výchovné, vzdělávací, rekreační, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování.
 3. Vnitřní řád školského zařízení- školní družiny (dále jen družina) upravuje:
 4. Provoz a vnitřní režim družiny.
 5. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců v družině zejména v oblastech chování, docházky, zacházení s majetkem družiny, ochrany zdraví a plnění pravidel vnitřního režimu družiny.
 6. Podmínky žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, xenofobie nebo násilí.
 7. Vnitřní řád je vnitřní směrnicí školy.

 

Část II. Provoz a vnitřní režim družiny

Článek 1

Všeobecné podmínky

 1. Provoz družiny je do 6,00 do 8,00 hod. a od 11,30 do 17,00 hod. V případě potřeby je pracovní doba upravena, tak, aby byl zajištěn dohled nad žáky zapsanými do školní družiny.
 2. V době prázdnin může být činnost školní družiny po dohodě se zřizovatelem přerušena.
 3. Provozní dobu družiny lze v jednotlivých případech upravit po projednání s ředitelkou školy. O případné krátkodobé změně jsou zákonní zástupci dětí navštěvujících ŠD informování prokazatelně předem.
 4. Každé dítě musí být před zařazením do školní družiny řádně zapsáno. K zápisu slouží zápisní lístek, který zákonní zástupci žáka vyplňují každoročně. Zápisní lístek vydá vedoucí školní družiny. Případné odhlášení žáka ze školní družiny během školního roku musí zákonný zástupce oznámit písemně.
 5. Zákonní zástupci žáka zodpovídají za pravdivost a správnost údajů uvedených v zápisním lístku. Dojde-li ke změně údajů uvedených v zápisním lístku, oznámí zákonný zástupce dítěte vedoucí školní družiny nové údaje neprodleně písemně.
 6. Zákonní zástupci žáka hradí jedenkrát ročně ve stanoveném termínu úplatu za školské služby poskytované školní družinou. Výše jedné roční úhrady odpovídá desetinásobku stanovené měsíční platby.
 7. Výši měsíční platby stanovuje ředitelka školy podle platných právních předpisů.
 8. Platba se provádí převodem na účet školy pod zadaným kódem (variabilní symbol) ve stanoveném termínu.
 9. Ve výjimečných případech může ředitelka školy povolit platbu v hotovosti. Platba v hotovosti se provádí předem, vždy v posledních třech pracovních dnech v měsíci, které předcházejí placenému pololetí (období). Platba v hotovosti se provádí na sekretariátu školy.
 10. Není-li platba v daném termínu uhrazena, nemá dítě nárok na pobyt ve školní družině.
 11. O prominutí nebo snížení úplaty je možno žádat ředitelku školy. Žádost je nutno odůvodnit a doložit potvrzením dokumentujícím důvod.
 12. O výši a způsobu úhrady jsou zákonní zástupci informování s dostatečným předstihem vedoucí školní družiny.
 13. V případě ukončení pobytu ve školní družině nebo celoměsíční, písemně oznámené nepřítomnosti bude poplatek za příslušný měsíc (měsíce) vrácen.
 14. Žáci zařazeni do školní družiny se stravují ve školní jídelně.
 15. Nákup obědů a jejich odhlašování provádějí zákonní zástupci žáků.
 16. Stravující se děti jsou povinny si denně nosit čip pro vydání stravy.
 17. Pitný režim je zajištěn z vlastních zdrojů.
 18. Ze školní družiny odcházejí žáci v čase a způsobem uvedeném zákonnými zástupci v zápisním lístku. Žáci odcházejí ze školní družiny sami (na základě písemně žádosti zák. zástupců) nebo v doprovodu zákonných zástupců či jimi písemně pověřených osob
 19. S ohledem na maximální zajištění bezpečnosti je odpolední vstup do budovy školní družiny pro zákonné zástupce a jimi pověřené osoby možný pouze s použitím čipu, který slouží pro otvírání vstupních dveří. Oprávněným osobám vydává čip vedoucí vychovatelka po složení vratné finanční zálohy. Po odhlášení žáka ze školní družiny musí být čip nejpozději do šesti měsíců navrácen. Po uplynutí této doby je čip evidován jako ztracený a zálohu není možné vyplatit.
 20. Pokud má žák výjimečně odejít ze školní družiny v jinou dobu, než je uvedeno v zápisním lístku, musí být vychovatelka oddělení písemně prokazatelně požádána, aby dítě v určenou dobu uvolnila. Na telefonickou žádost nemohou být žáci ze školní družiny uvolněni.
 21. Při nevyzvednutí žáka do konce provozní doby družiny bude postupováno takto: — -Vychovatelka kontaktuje zákonné zástupce nebo osoby jimi pověřené a dohodne se na postupu vyzvednutí. Pokud se nepodaří kontaktovat zákonného zástupce nebo osoby jimi pověřené, bude vychovatelka postupovat dle Doporučeného postupu MŠMT.
 22. Zákonní zástupci pořídí dítěti vhodný oděv pro pobyt venku.

 

Článek 2

Režim činnosti

 1. Režim školní družiny je sestaven z činností zájmových, sportovních, rekreačních a odpočinkových, a to s ohledem na aktuální situaci, počasí, roční období, psychický a fyzický stav žáků.
 2. Organizace dne:
 3. Ranní družina (6,00 – 8,00 hod) – nenáročné činnosti odpočinkového charakteru, individuální hry, přechod do budovy školy.
 4. Odpolední družina (11,40 – 17,00 hod) – oběd, stolování, přechod do budovy školní družiny, odpočinkové a relaxační činnosti, výchovně- vzdělávací činnosti, sportovní a rekreační činnosti, individuální činnosti a volný výběr her.

 

Článek 3

Zvláštní režimy práce

 1. Činnost na hřišti a zahradě Za pěkného počasí je přednostně využíván pobyt venku před pobytem v místnostech družiny. Pro činnost venku musí být vhodně oblečeni vzhledem k počasí a prováděné činnosti.
 2. Akce mimo objekt družiny a školy Na akcích mimo objekt školní družiny jsou žáci a jejich rodiče informováni minimálně den předem. Všechny akce začínají a končí v objektu školní družiny. Jiný odchod žáka z akce je možný pouze na základě předem dodané písemné žádosti zákonného zástupce žáka nebo přímým vyzvednutím žáka v místě konání akce zákonným zástupcem nebo jim pověřenou osobou.

 

Část III. Práva a povinnosti žáka ve školní družině

Článek 1

Všeobecná práva a povinnosti žáka školy

 1. Ve školní družině a při všech činnostech organizovaných družinou je respektována Úmluva o právech dítěte.
 2. Žák je prokazatelně seznámen s Vnitřním řádem družiny a je povinen jej dodržovat
 3. Každý žák má právo vyjádřit slušnou formou svůj osobní názor.
 4. Žák je oprávněn vznášet dotazy týkající se činnosti družiny a žádat o pomoc a radu.
 5. Každý žák má možnost předložit svoji stížnost k chodu školy, jeho stížnost s ním bude projednána.
 6. Žáci se účastní všech plánovaných výchovných činností v době pobytu ve školní družině.
 7. Žákům není dovoleno nosit do družiny cenné předměty a věci, které nejsou potřebné k prováděné činnosti.
 8. Žákům není dovoleno do družiny vnášet věci, které mohou ohrožovat zdraví nebo narušovat výchovnou činnost.
 9. Žák má právo požadovat náhradu za škody, které vznikly nezaviněnou ztrátou uložených věcí. O náhradu žádá prostřednictvím školy. Dojde-li v průběhu pobytu v družině nebo v průběhu organizované akce ke ztrátě, hlásí tuto žák ihned vychovatelce.
 10. V budově a zařízeních družiny žáci slušně a hlasitě zdraví všechny dospělé osoby.
 11. Žák vystupuje slušně vůči všem vychovatelkám, pracovníkům školy a všem osobám, které se ve škole pohybují.
 12. Žáci se k sobě chovají slušně. Není dovoleno žádné slovní ani fyzické napadání spolužáků.
 13. Případné konflikty mezi sebou řeší žáci projednáním s vychovatelkou.
 14. Žáci dbají o bezpečnost svou i spolužáků.
 15. Žáci po celou dobu pobytu v družině a na akcích respektují pokyny vychovatelek nebo určeného dohlížejícího zaměstnance a řídí se jimi.
 16. Žákům není dovoleno z bezpečnostních důvodů vylézat na okenní parapety a otevírat velká okna v prostorách družiny.
 17. Na hřišti, zahradě, v keramické dílně a učebnách se žáci řídí bezpečnostními předpisy.
 18. Žáci dodržují pravidla bezpečnosti, se kterými byli seznámeni při všech činnostech školní družiny, přechodech mezi budovami, ve třídách, šatnách, jídelně, při pobytu venku. Poučení a seznámení žáků s pravidly bezpečnosti provádí vychovatelky průběžně během období, po které probíhá činnost ŠD.
 19. Při jakémkoli poranění, úrazu či příznacích onemocnění musí žák ihned informovat vychovatelku.
 20. V dopravních prostředcích a při akcích se žáci řídí přesně pokyny doprovázejících. Během cestování se chovají slušně a ochotně uvolní místa starším a postiženým spoluobčanům.
 21. Žákům je zakázáno nošení, držení a zneužívání návykových látek, pití alkoholu a kouření v družině, areálu školy a na školních akcích pořádaných družinou.
 22. Žákům je zakázáno přinášet do družiny nebo na akce zbraně a pyrotechnické výrobky.
 23. Mobilní telefony smí žáci používat pouze se souhlasem vychovatelky. Na akcích družiny (kino, besedy, přednášky apod.) musí být mobilní telefony zcela vypnuty.
 24. Žáci se chovají slušně ke spolužákům a občanům jiných ras a národností. Nejsou povoleny slovní urážky ani jiné způsoby urážlivého chování.
 25. Ve školní jídelně se žáci řídí „Vnitřním řádem školní jídelny“.

 

Článek 2

Absence a její omlouvání

 1. V případě absence žáka, která bude delší, než jeden měsíc informuje zákonný zástupce žáka do tří dnů písemně vedoucí školní družiny.

 

Článek 3

Nakládání s majetkem

 1. Žáci se pečlivě starají o zapůjčené pomůcky. Předcházejí jejich poškozování.
 2. Žáci používají pomůcky a zařízení ve školní družině jen k tomu účelu, ke kterému jsou určeny. V případě poškození v důsledku úmyslné nesprávné činnosti nebo manipulaci, bude po žákovi požadována náhrada.

 

Článek 4

Pedagog ve školní družině (vychovatelka)

 1. Pedagogičtí zaměstnanci informují včas zákonné zástupce žáka o závažných kázeňských přestupcích a o závažných informacích o žákovi.
 2. O jednání se zákonnými zástupci žáka pořizují pedagogičtí zaměstnanci písemný záznam s obsahem jednání a podpisy.
 3. Pedagogičtí zaměstnanci vedou žáky k dodržování hygienických, požárních a jiných bezpečnostních předpisů při mimoškolní práci, k šetrnému zacházení s vlastním i společným majetkem.
 4. Při mimořádných zájmových činnostech vychovatelka žáky poučí o bezpečnosti
 5. Vychovatelka je povinna před zahájením činnosti na nářadí nebo venkovních prolézačkách provést kontrolu nářadí a prolézaček. Na vadném nářadí nebo prolézačkách není povoleno provádět činnost.
 6. Vychovatelka operativně řeší konflikty mezi žáky. V případě nutnosti při řešení situací spolupracují s vedením školy, školním metodikem prevence a zákonnými zástupci žáků.
 7. Vychovatelky mají povinnost vysvětlovat žákům závažnost a důsledky negativního chování mezi žáky se zvláštní důrazem na šikanu, xenofobii a rasismus. Zjistí-li jakýkoli projev těchto sociálně patologických jevů, musí je neprodleně řešit v souladu s pokynem MŠMT ČR se školním metodikem prevence.
 8. Vychovatelky vykonávají nepřetržitý pedagogický dohled nad žáky.

 

Článek 5

Povinnosti pedagoga při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zdravotním znevýhodněním nebo zdravotními problémy

 1. Vychovatelka družiny je povinná seznámit se prostřednictvím třídního učitele a výchovného poradce s dokumentací žáků, kteří mají doporučenou speciální péči nebo zdravotní omezení.
 2. Vychovatelka přihlíží k doporučení školského poradenského pracoviště.
 3. Vychovatelka se podílí spolu s třídním učitelem na plánu podpůrných opatření.
 4. Pokud školské poradenské zařízení stanoví v rámci podpůrných opatření pro žáka potřebu asistenta pedagoga ve školní družině, zajišťuje vychovatelka vzájemnou koordinaci činností probíhajících v oddělení ŠD za účasti asistenta pedagoga. U žáků s tělesným postižením nebo zdravotním omezením respektuje pedagog odborná lékařská doporučení.

 

Část IV. závěrečné ustanovení

Článek 1

Platnost a účinnost vnitřního řádu

 1. Tento školní řád je účinný od 1.9.2020
 2. Tento školní řád vydává ředitelka školy na dobu neurčitou.
 3. S Vnitřním řádem školní družiny jsou povinni se seznámit pracovníci školy, žáci a zákonní zástupci. Zákonný zástupce potvrdí svým podpisem v Zápisním lístku, že se seznámil s Vnitřním řádem ŠD.
 4. Vnitřní řád ŠD je vydán jako organizační směrnice Základní školy a mateřské školy Ostrava – Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace a slouží výhradně pro její potřebu.

 

Článek 2

Zrušovací ustanovení

 1. Dnem 31. 8. 2020 končí platnost Vnitřního řádu školní družiny vydaného dne 23. 8. 2016.

V Ostravě dne 31. 8. 2020

Mgr. Jana Gajdošová

ředitelka školy