ZŠ Šeříkova

Logo školy ZŠ Šeříkova

Školní metodik prevence

Pavlína Klevarová

 • poskytuje přímou pomoc žákům s rizikem či projevy rizikového chování a jejich zákonným zástupcům- záškoláctví, chování se znaky šikany a kyberšikany, agresivní chování, rizikové chování na internetu, návykové látky, poruchy příjmu potravy, netolismus, gambling, sexting, tabákové výrobky a alkohol apod. CHOVÁNÍ OHROŽUJÍCÍ VÝVOJ DÍTĚTE
 • provádí včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů (§ 7, písm. h, Vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách)
 • zaměřuje se na průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými a vzdělávacími obtížemi
 • zajišťuje preventivní programy z oblasti rizikového chování pro třídní kolektivy

Výchovní poradci

Mgr. Ivana Vacková

Mgr. Ivana Matějová

 • pečuje o žáky s výukovými obtížemi
 • zpracovává podklady pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zajišťuje péči pro talentované a nadané žáky
 • zajišťuje vyšetření pro žáky v pedagogicko-psychologické poradně a speciálně pedagogickém centru

Kariérový poradce

Mgr. Ivana Matějová

 • zajišťuje základní testování žáků k výběru povolání
 • poskytuje poradenství žákům a zákonným zástupcům při rozhodování o dalším studiu

Školní psycholog

Mgr. et Mgr. Aneta Janalíková

 • poskytuje poradenství a konzultace při výukových a výchovných obtížích žáků
 • individuálně pracuje s žáky s osobními problémy a jejich zákonnými zástupci
 • pracuje s třídními kolektivy