ZŠ Šeříkova

Logo školy ZŠ Šeříkova
  1. Školní psycholog působí v rovině žáků, zákonných zástupců/rodičů a pedagogických pracovníků. Jeho úkolem je péče o maximální využití potenciálu žáků, zdravé klima školy a přátelské vztahy mezi žáky, rodiči, pedagogy a dalšími odborníky.
  2. Školní psycholog poskytuje konzultace zákonným zástupcům v oblasti výchovy, vzdělávání a dalších obtíží svých dětí. Žáci mají možnost konzultovat otázky vzdělávací, rodinné i osobní. V případě nutnosti je poskytnuta krizová intervence a další podpůrná opatření. Krizová intervence má vždy přednost před jakoukoliv další činností. V rámci své činnosti školní psycholog preventivně provádí mapování v třídních kolektivech a případnou diagnostiku vztahů. Na jejich základě vstupuje školní psycholog do jednotlivých tříd s psychokorektivními aktivitami. Zúčastňuje se také dalších aktivit školy s cílem podpořit jejich preventivní a psychohygienický aspekt.
  3. V případě opakované individuální péče o žáka, udělují zákonní zástupci písemný informovaný souhlas (s výjimkou krizové intervence). Tak stejně udělují souhlas v případě diagnostiky vztahů ve třídě. je nutný informovaný souhlas rodiče.
  4. Domlouvání konzultací je možné telefonicky nebo prostřednictvím emailu či návštěvy v rámci konzultačních hodin. Zpravidla tak probíhá domluva na první konzultaci, na které se domluvíme na další možnosti setkání. Termíny konzultací s žáky jsou preferovány mimo vyučovací dobu. Dále pak v době vyučovací hodiny. V tomto případě je žák omluven školním psychologem. V době mimo vyučování je návštěva školního psychologa osobní záležitostí žáka. V době, kdy vyučování probíhá, může žák školního psychologa navštívit pouze s vědomím vyučujícího učitele.
  5. První setkání probíhá za přítomnosti dítěte a zákonného zástupce, kde následuje domluva na další formě setkání. V případě, že se žák nebo zákonný zástupce nemůžou dostavit na domluvený termín konzultace, jsou povinni předem telefonicky či jinak školního psychologa o této skutečnosti informovat. Podstatou je možnost poskytnutí péče někomu jinému.
  6. Všechny informace, které školní psycholog při své práci získá, jsou vázány profesionálním tajemstvím a slouží pouze pro potřeby práce psychologa s žákem, učitelem či rodičem. Při své práci se řídí školní psycholog etickými normami. Škola získává od školního psychologa pouze doporučení, jak s žákem co nejefektivněji pracovat v rámci výchovně vzdělávacího procesu. Školní psycholog je součástí školy. Škola však nemůže využívat závěry šetření, např. při závěru vyšetření či poradenské péče. Pokud rodiče uznají za vhodné, mohou školu sami informovat o těchto závěrech.
  7. Školní psycholog pracuje v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (“GDPR”) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o žákovi budou shromažďovány v kartě žáka, která bude dle archivačního řádu školy archivována nejpozději dva roky po odchod žáka ze školy.  Ke kartám má přístup pouze školní psycholog, v ojedinělých případech další pověřená osoba (např. školní inspekce, policie). Vedení školy ani třídní učitelé nemají možnost do karet nahlédnout. Zákonný zástupce má právo požádat školního psychologa o informace ze spisu či dřívější archivaci karty žáka.
  8. Služby školního psychologa jsou určené pouze rodičům/zákonným zástupcům, dětem a pedagogickým pracovníkům Základní školy a Mateřská školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace. Služby školního psychologa jsou poskytovány zdarma.

 

Etické normy práce školního psychologa