ZŠ Šeříkova

Logo školy ZŠ Šeříkova

Činnost Školního poradenského pracoviště je upravena prováděcím předpisem ke školskému zákonu, kterým je vyhláška č. 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (nahrazující vyhlášku č. 72/2005 Sb)., zákonem č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Školní poradenské služby jsou zajišťovány školním poradenským pracovištěm.

Školní poradenské pracoviště
Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovnými poradci pro 1. a 2. stupeň, kariérovým poradcem, školním metodikem prevence a školním psychologem.
Školní poradenské pracoviště slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a zaručovalo ochranu osobních dat.

Služby školního poradenského pracoviště jsou poskytovány zdarma.