ZŠ Šeříkova

Logo školy ZŠ Šeříkova

Naše škola byla založena v roce 1984 a do současnosti prošla mnoha proměnami. Jedná se o úplnou základní školu, ve které se vzdělává zhruba 370 žáků.

Vytváříme ve škole podmínky, aby výchovně-vzdělávací proces žáků byl příjemný a přínosný pro všechny. Dbáme na příjemné klima a dobré vztahy mezi žáky. Úzce spolupracujeme s rodiči, se kterými tvoříme v žácích stabilní hodnoty pro rozvoj dětské osobnosti a dosažení optimálních učebních výsledků.

Školu tvoří dva pavilony spojené chodbou a třetí pavilon s tělocvičnami se zázemím. Součástí školy je také jídelna, která nabízí výběr ze dvou jídel. Škola má specializované učebny: multimediální učebnu, učebny pro výuku cizích jazyků, učebnu výtvarné výchovy, učebnu chemie a fyziky, učebnu přírodopisu, ozvučenou učebnu „Divadélko. Nově škola vybudovala čítárnu pro rozvoj čtenářské gramotnosti žáků. Chodby nabízí žákům vybavené relaxační prostory. Velké přestávky mohou žáci trávit za příznivého počasí ve venkovním atriu školy.

U školy je velké školní hřiště s tartanovým oválem a NOVĚ vybudovaným workoutovým hřištěm. Usilujeme o další materiální vybavení školy ke zvyšování úrovně školy pro žáky prostřednictvím projektů.

Empatie a lidský přístup jsou naší prioritou. Nabízíme žákům a zákonným zástupcům součinnost se školním poradenským týmem, jehož členy jsou výchovní poradci, školní metodik prevence, školní psycholog a další odborníci.

Školní družina se nachází v samostatné budově s kapacitou 120 žáků. V každém oddělení je třída spojená s velkou hernou, vše je maximálně vybaveno pro výchovně vzdělávací činnost. Součástí školní družiny je NOVĚ vybudovaná školní zahrada plná herních a odpočinkových zón.

Nabízíme žákům celou řadu specifických aktivit, jako jsou soutěže, olympiády, akce, programy, tradiční vánoční a velikonoční jarmarky, Dny otevřených dveří a další. Naši žáci se aktivně zapojují do dění školy prostřednictvím školního parlamentu, navrhují změny z žákovského pohledu.