ZŠ Šeříkova

Logo školy ZŠ Šeříkova

OP JAK

Naše škola je zapojena od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025 do projektu Operační program Jan Amos Komenský pod názvem: ZŠ a MŠ Šeříková IV.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005942

Šablony pro MŠ a ZŠ I

Cílem projektu je zajištění rovného přístupu podporou společného edukativního procesu žáků v mateřské škole, základní škole a školní družině. 

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejnosti.

 

 

PROGRAM NA PODPORU ROZVOJE KVALITY ŠKOLSTVÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY NA ROK 2023

Oficiální název projektu je Společně k rozvoji a poznání. Jeho cílem je realizace tvořivých workshopů pro žáky a jejich rodiče. Prostředky budou využity na pořízení netradičních pomůcek jako je hrnčířský kruh, vyřezávací stroj Big Shot atd. 

 Naše škola získala dotaci z rozpočtu Statutárního města Ostrava.
 
 

TALENTMANAGEMENT

Oficiální název projektu zaměřeného na podporu vzdělávání a talent managementu zní Prostor rozkvést, navazuje na podporu technického nadání na naší škole, kdy jsme zřídili Centrum technického nadání.
Tento projekt je zaměřen na speciální vzdělávání a rozvoj talentu mimořádně nadaných žáků. Hlavním cílem tohoto projektu je nabídnout talentovaným žákům možnost rozšíření znalostí a dovedností v přírodovědných a technických předmětech. Naše škola získala dotaci z rozpočtu Statutárního města Ostrava na podporu individualizace pedagogické a výchovné práce s nadanými žáky. Díky poskytnutým financím bude moci naše škola pořídit 3D tiskárnu a další materiální zázemí pro tento projekt, který bude využíván pro praktickou výuku na naší škole.

V průběhu tohoto projektu budou realizovány exkurze. Zlepšení technických dovedností a znalostí u žáků by mělo vést k prohloubení jejich zájmu v této oblasti a následné motivaci ke studiu na technických středních a vysokých školách. 

 
 

Národní plán obnovy – prevence digitální propasti

Naše škola získala dotaci z Národního plánu obnovy – prevence digitální propasti na nákup mobilních digitálních technologií. Z těchto prostředků byly zakoupeny notebooky.

Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům i těm, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení. Účelem je pořízení základních mobilních digitálních
technologií k zapůjčení pro znevýhodněné/potřebné žáky, kteří nemají k dispozici vlastní mobilní digitální zařízení tak, aby je měli k dispozici pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

 

Podpora kariérového poradenství

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 40 000,- Kč projekt školy přihlášený do dotačního řízení  pro kariérového poradce na území Statutárního města Ostravy pro rok 2022.

Obsahem projektu je systematické kariérové poradenství pro žáky ZŠ Šeříková, kteří stojí před volbou budoucího povolání. Řeší zejména jejich potřebu kvalitního výběru budoucího studia a následného profesního uplatnění.

Účelem projektu je, co nejvíce žákům přiblížit specifika jednotlivých povolání. Výstupem je i zajištění exkurzí na různých pracovištích. Zde mají žáci získat náhled a představu o náročnosti jednotlivých profesí. 

Kariérový poradce poskytuje konzultace vycházejícím žákům a jejich rodičům a to jak prezenční, tak i distanční formou.

Kariérový poradce se podílí na testování nástrojů kariérových poradců v oblasti sebepoznání, v diagnostice a využívá je při zjišťování profesní orientace žáků školy.

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání

 

Doučování žáků škol

Naše škola je zapojena do programu  Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy, který je spolufinancován Evropskou unií a MŠMT. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid–19.

 

Šablony III – ZŠ a MŠ Šeříkova III.

Název projektu: ZŠ a MŠ Šeříkova III.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021839

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Evropské strukturální a investiční fondy

Doba realizace:  01. 09. 2021 – 31. 08. 2023

Projekt podporuje personální posílení při společném vzdělávání dětí a žáků, a to o sociálního pedagoga a chůvu.
V MŠ i ZŠ budou podporovány aktivity ve výchovně-vzdělávacím procesu formou projektových dnů, ve kterých je zapojen odborník do výuky z praxe.

 

Podpora kariérového poradenství

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 40 000,- Kč projekt školy přihlášený do dotačního řízení  pro kariérového poradce na území Statutárního města Ostravy pro rok 2021.

Obsahem projektu je systematické kariérové poradenství pro žáky ZŠ Šeříková, kteří stojí před volbou budoucího povolání. Řeší zejména jejich potřebu kvalitního výběru budoucího studia a následného profesního uplatnění.

Účelem projektu je, co nejvíce žákům přiblížit specifika jednotlivých povolání. Výstupem je i zajištění exkurzí na různých pracovištích. Zde mají žáci získat náhled a představu o náročnosti jednotlivých profesí. 

Kariérový poradce poskytuje konzultace vycházejícím žákům a jejich rodičům a to jak prezenční, tak i distanční formou.

Kariérový poradce se podílí na testování nástrojů kariérových poradců v oblasti sebepoznání, v diagnostice a využívá je při zjišťování profesní orientace žáků školy.