ZŠ Šeříkova

Logo školy ZŠ Šeříkova

1. Název

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace

Adresa: Šeříková 682/33, 700 30 Ostrava

 RED_IZO: 600 145 115

www.zsserikova.cz

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena Statutárním městem Ostrava, Městský Obvod Ostrava-Jih dne 1. 1. 2005 zřizovací listinou jako příspěvková organizace, pro zajištění základního vzdělávání žáků. Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol:

Základní škola, mateřská škola, školní jídelna MŠ, školní jídelna ZŠ, školní družina

4. Kontaktní spojení

ZŠ: tel. 596 750 070

Úřední hodiny: 7.30 – 16.00

skola@zsserikova.cz

Datová schránka: kppmgbt

ŠD: tel. 596 750 071

MŠ: tel. 596 749 018

ŠJ: tel. 596 750 069

5. Bankovní spojení

7717290297/0100

6. Identifikační číslo

70631786

7. Plátce z přidané hodnoty

Škola není plátce DPH

8. Dokumenty

Seznam směrnice a dokumentů je k dispozici v ředitelně školy.

Seznam hlavních dokumentů:

Školní řád (na webových stránkách)

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád mateřské školy

Provozní řád

Spisový řád

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Rozpočet (na webových stránkách)

Zřizovací listina

9. Žádost o informace

Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Místo a způsob k získání informací: ústní podání v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu: skola@zsserikova.cz s uvedením údajů: identifikace žadatele a předmět žádosti.

10. Příjem a podání podnětů

Osobně v kanceláři ředitelky školy

Telefonicky na čísle na 596 750 070

Elektronicky (e-mailem) na adresu: skola@zsserikova.cz

Poštou na adresu Šeříková 682/33, 700 30 Ostrava

11. Předpisy

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

12. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů

13. Licenční smlouvy

Nemáme

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

2020

2021

2022

Podané informace 2023/1

Podané informace 2023/2