ZŠ Šeříkova

Logo školy ZŠ Šeříkova

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina (dále ŠD) při ZŠ Šeříková se nachází na adrese Šeříková 31, v samostatné budově u školního hřiště. Objekt je oplocen, vstup k budově je možný ze dvou stran:

hlavní brankou – zároveň vstup k ordinaci dětské lékařky MUDr. Komínkové
vedlejší brankou – vstup u parkovací plochy z boku budovy
Telefonní číslo ŠD: 596 750 071
Telefonní číslo vedoucí vychovatelky ŠD: 775 892 717 (Helena Zrníková)

PROVOZ ŠD:

Provoz ŠD je ráno od 6.00 do 8.00 a odpoledne od 11.30 do 17.00 hod.
Ráno (6.00 – 7.30) se děti schází ve společném oddělení nazvaném „RANNÍ DRUŽINA “, vchod hlavní brankou.
Odsud jsou děti v 7.30 hod. odváděny do budovy školy. Při příchodu do RANNÍ DRUŽINY zazvoňte na příslušný zvonek, označený písmenem „A“.
Odpoledne, po skončení vyučování a obědě jsou děti převedeny do svých označených oddělení ŠD.
Po 15-té hodině jsou děti slučovány do společných, označených oddělení.
Děti jsou při přechodech mezi budovami vždy doprovázeny vychovatelkami.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ŠD:

Dítě je do ŠD zapsáno po odevzdání řádně a pravdivě vyplněného „ ZÁPISNÍHO LÍSTKU “, který vydá zákonným zástupcům k vyplnění vedoucí vychovatelka ŠD.

ODHLAŠOVÁNÍ Z ŠD:

Odhlášení dítěte ze ŠD se provádí písemně. Při celoměsíční nepřítomnosti dítěte v ŠD je možno písemně požádat o přerušení docházky. Formuláře na Odhlášení a Žádost o přerušení docházky najdete na webových stránkách školy nebo je možné si je vyzvednout ve školní družině.

PLATBA ŠD:

Poplatek za pobyt v ŠD činí 250,- Kč za měsíc a to bez ohledu na to, kolik hodin denně nebo dnů v měsíci dítě v ŠD stráví. Výši poplatku stanoví ředitelka ZŠ, která zároveň individuálně schvaluje případná osvobození od platby.

Žáci 1. ročníku platí NOVĚ družinu a obědy v jedné platbě. Platební údaje vydá vedoucí školní jídelny a trvalý měsíční příkaz k platbě si rodiče nastaví na částku 1158 Kč (250 Kč – školní družina, 858 Kč obědy). 1. platbu je možno zaplatit hotově.

Pro ostatní žáky se úhrada poplatku za družinu provádí převodem na účet školy pod zadaným kódem (variabilním symbolem) předem na celý školní rok (září – červen = 10 měsíců/2 500,-Kč) a to v termínu od 1. do 20. září.

Platba – 2 500,-Kč, splatnost od 1. září do 20. září

ODCHODY DĚTÍ ZE ŠD:

Ze ŠD odcházejí děti v čase uvedeném v „zápisním lístku“. Děti mohou ze ŠD odcházet buď samy nebo v doprovodu rodičů či jimi pověřených osob. Tato skutečnost musí být uvedena v „zápisním lístku“.
Pokud má dítě odejít ze ŠD v jinou dobu, než je uvedeno v „zápisním lístku“, musí být vychovatelka oddělení písemně požádána, aby dítě v určenou dobu uvolnila. Bez písemné žádosti nebude dítě z bezpečnostních důvodů uvolněno a rodiče si jej musí vyzvednout osobně.
Z právního a bezpečnostního hlediska není dovoleno uvolňovat děti ze ŠD na základě telefonické žádosti rodičů či rodinných příslušníků.

PŘÍSTUP DO BUDOVY ŠD:

Odpolední vstup do budovy ŠD pro osoby, které vyzvedávají děti, je s ohledem na maximální zajištění bezpečnosti možný pouze s použitím čipu pro otvírání vstupních dveří ŠD oprávněným osobám.
Rodiče zároveň s vydáním zápisního lístku obdrží dotazník, ve kterém označí, kolik čipů budou pro vstup potřebovat. Čip otvírá vstupy do všech oddělení ŠD ve vymezených dobách.
Po složení vratné zálohy 130,-Kč/ 1 čip, která bude uhrazena hotově, Vám budou čipy v požadovaném množství vydány. Čip bude mít platnost po celou dobu pobytu dítěte v ŠD. Po odhlášení dítěte ze ŠD nebo po Vaší písemné žádosti Vám bude při vrácení čipu záloha zpět vyplacena.

Čipy, které nebudou do šesti měsíců po odhlášení dítěte vráceny, budou evidovány jako ztracené a nárok na vrácení zálohy zaniká.

K otevírání dveří slouží stejný typ čipů, který používají strávníci ve školní jídelně, proto starší žáci, kteří vyzvedávají sourozence z ŠD a čip mají, si jej na základě dotazníku mohou zaregistrovat také v ŠD.
Při ztrátě čipu je nutno z bezpečnostních důvodů tuto situaci okamžitě nahlásit vedoucí vychovatelce, aby mohl být přístup do ŠD pomocí tohoto čipu zablokován,

POTŘEBY DO ŠD:

Pro pobyt venku budou mít děti převlečení (množství a obměňování dle počasí – záleží na uvážení rodičů). Všechny osobní věci (převlečení, přezůvky, boty, atd.) musí být čitelně označeny jménem dítěte!