Školní řád jídelny

Školní řád jídelny

Směrnice číslo: 16
Datum vyhotovení: 26.1.2007
Účinnost od: 1.2.2007
Ukončení platnosti

 

Část I. Všeobecná ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny, která je součástí Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace je zpracován na základě § 30 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn.

 1. Vnitřní řád školní jídelny (dále jen jídelna) upravuje:
 • provoz a vnitřní režim jídelny;
 • podrobnosti k výkonu práv a povinností strávníků a jejich zákonných zástupců v případě nezletilých žáků v jídelně;
 • podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví strávníků;
 • podmínky zacházení s majetkem;
 1. Vnitřní řád je vnitřní směrnicí školy.
 2. Vnitřní řád zabezpečuje realizaci především:
 • zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);
 • zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 • vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování;

Část II.  Provozní podmínky

Článek 1

Provozní podmínky

 1. Školní jídelna vaří jídla a vydává stravu ve dnech školního vyučování
 2. V době školních prázdnin se nevaří a výdej stravy se neprovádí.
 3. Výdej stravy se provádí v době od 11,15 do 14,00 hod.V době od 11,15 do 11,45 hod. je prováděn výdej stravy cizím strávníkům v době od 11,45 do 14,00 hod. jsou vydávány obědy žákům a zaměstnancům školy.
 4. Strávníci se přihlašují ke stravování u vedoucí školní jídelny, před zahájením stravování ve školní jídelně a jejich evidence, školní matrika, je vedena vedoucí školní jídelny.
 5. Každý strávník, je povinen si zakoupit stravovací čip.

Článek 2

Prodej stravného a čipu pro odběr jídla

 1. Stravné se hradí bezhotovostním platebním stykem na účet školy, a to vždy na celý následující měsíc.
 2. Za účelem platby obdrží každý strávník před zahájením stravování ve školní jídelně nebo při změně výše stravného informaci o:
  • číslu účtu pro zasílání platby
  • jedinečném variabilním symbolu pro identifikaci strávníka
  • výši měsíčního stravného
 3. Stravné je nutno zaslat na účet školy nejpozději do 20 dne předcházejícího měsíce.
 4. Ve speciálních případech může vedoucí školní jídelny povolit jednorázovou úhradu stravného v hotovosti. Jedná

se zejména o případy nově přihlášených strávníků, kterým jsou teprve vydány pokyny a informace ke zřízení bezhotovostní platby.

 1. Strávníci mají stravu automaticky přihlášenu do výše svého konta, tj.částky, kterou škola obdržela na svůj účet pod příslušním variabilním symbolem. Strávník zodpovídá za odhlášení stravy dpovídá za odhlášení stravy viz. článek 4 body 2 až 7. .
 2. Za chybně provedenou platbu za stravné na účet školy nelze uplatňovat náhradu, tj.nelze vrátit zaslanou finanční částku. Za chybně provedenou platbu je považováno:
  • uvedení nesprávného variabilního symbolu
  • odeslání platby na jiný než uvedený účet
 3. Vyúčtování přeplatků stravného se provádí dvakrát ročně, a to k 30.6. a 31.12. Přeplatky se vrací převodem na účet, ze kterého byla hrazena platba stravného nebo výplatou hotovosti u vedoucí ŠJ v případě, že platba není prováděna převodem z účtu. Za tímto účelem poskytují strávníci škole čísla svých účtů pro zasílání přeplatků. Nevyzvednuté přeplatky zůstávají na kontě strávníka pro další pololetí.
 4. Vrácení přeplatků bude provedeno do 14 dnů od data vyúčtování.
 5. O termínech a místu výplaty přeplatků v hotovosti budou strávníci informováni sdělením vyvěšeným ve školní jídelně a vývěsce školy.
 6. Strávníka nelze přihlásit ke stravování, jestliže platbu stravného nelze identifikovat. Správnou identifikaci nelze provést jestliže:
  • strávník nezadal žádný variabilní symbol
  • neodevzdal vedoucí školní jídelny potvrzení ke zřízení trvalého příkazu
 7. Pro odběr jídla je nutné zakoupit u vedoucí školní jídelny čip.
 8. Ztrátu čipu nahlásí strávník (zákonný zástupce) neprodleně vedoucí školní jídelny. Nahlásí své celé jméno, aby mohl být čip zablokován.
 9. Pokud dojde ke ztrátě nebo znehodnocení čipu je strávník povinen si k odběru stravy zakoupit čip nový. Jednou zaplacené stravné za jídlo se již znovu nehradí. Do doby zakoupení nového čipu lze stravu odhlásit podle podmínek uvedených v článku 4. Nedojde-li k odhlášení stravy a nebo k okamžitému zakoupení čipu nevyčerpaná strava propadá a nelze za ní uplatňovat náhradu.
 10. Při ukončení stravování ve školní jídelně mohou strávníci nepoškozené čipy odprodat zpět prostřednictvím vedoucí školní jídelny. Zpětný odkup čipů se provádí vždy jen poslední dva dny v měsíci.

Článek 3

Evidence strávníků

 1. Každý strávník musí být zaevidován k odběru stravy ve školní jídelně. Stravující se žáci jsou evidováni ve školní matrice. Za tímto účelem jsou strávníci povinni poskytnout tyto údaje o své osobě:
  • jméno a příjmení,
  • rodné číslo,
  • místo narození,
  • státní občanství,
  • místo trvalého pobytu,
  • třídu,
  • telefonní číslo zákonného zástupce
 2. Pro potřeby evidence plateb se u strávníků eviduje číslo jejich platebního účtu.
 3. Evidenci provádí a vede vedoucí školní jídelny prostřednictvím evidenčního programu školy.

Článek 4

Podmínky stravování

 1. Každý strávník je povinen se před odběrem stravy přihlásit, a to tak, že čipem u čtecího zařízení potvrdí příjem jídla.
 2. Onemocní-li strávník, nebo nemůže-li se na odběr stravy dostavit, může se odhlásit:
  • užitím odhlašovacího zařízení v době od 11,15 do 13,00 hod., které je umístěno u výdejních oken ve školní jídelně;
  • telefonicky u vedoucí školní jídelny na tel.čísle 595675069 (v případě nepřítomnosti vedoucí školní jídelny u hlavní kuchařky);
  • osobně u vedoucí školní jídelny.
 3. Odhlásit se lze nejpozději den předem do 13,00 hodin.
 4. Při telefonickém odhlašování uvede strávník tyto údaje:
  • jméno a příjmení strávníka;
  • třídu, do které chodí;
  • přesně dny, na které je stravné odhlašováno;
  • své jméno a telefonický kontakt pro možnost ověření
 5. V měsíci červnu a prosinci je posledním dnem pro odhlášení dvacátý den v měsíci.
 6. Neodhlášená strava je strávníkovi účtována jako vydaná.
 7. Stravu nelze odhlásit zpětně, a to na probíhající den a dny předcházející aktuálnímu dni.
 8. Stav odhlášek během měsíce si lze zkontrolovat u vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky na tel.čísle 595675069.
 9. Dojde-li ke změnám ve výběru stravného, budou strávníci informováni nejpozději 30 dní před platností nových pravidel, a to zveřejněním změn ve vývěsce školy a v prostorách výdeje stravy.

Článek 4

Výdej stravy

 1. Strava se vydává u výdejních pultů.
 2. Stravu smí vydávat výhradně určení zaměstnanci školní jídelny.
 3. Každý strávník si sám odebere stravu proti označení odběru čipem u čtecího zařízení.
 4. Bez označení odběru nelze jídlo vydat.
 5. Každý strávník musí dostat jídlo upravené na odpovídající teplotu.
 6. Vydávané množství jídla musí odpovídat stravovacím normám pro jednotlivé věkové kategorie.
 7. Pití si strávníci odebírají samostatně načepováním z výdejního automatu do připravených skleniček. Čepování nápojů do jiných nádob není povoleno.
 8. Každý strávník má nárok dostat jednu porci jídla v plném rozsahu dle jídelního lístku. Přídavky lze vydávat pouze ve výjimečných případech, a to po ukončení výdeje stravy – nejdříve od 13,45 hodin.
 9. V případě, že žák onemocní, nebo se z jiného důvodu neúčastní výuky, nelze mu po dobu nepřítomnosti vydávat stravu za zlevněnou cenu.  Možnost odběru stravy v případě nemoci žáka je povolena pouze v první den nemoci. Na další dny si musí žák jídlo odhlásit. V případě neodhlášení bude za celou dobu nepřítomnosti žáka ve výuce účtována plná cena jídla, a to bez dalšího upozornění.
 10. Jídlo se vydává do jídlonosičů pouze do 11,40 hodin. Jídlonosiče musí odpovídat příslušným hygienickým normám. Za hygienickou nezávadnost jídlonosiče odpovídá majitel. Obsluha při výdeji stravy je oprávněna odmítnout vydat jídlo do  jídlonosiče, který neodpovídá hygienickým normám nebo je znečištěn.
 11. Do jiných nádob než jsou jídlonosiče není dovoleno stravu vydávat.
 12. Po stanovené době není přípustné jídlo do jídlonosiče vydat. Strávník si může jídlo vydané běžným způsobem sám v prostoru jídelny přeložit do přineseného jídlonosiče.

Článek 5

Jídelní lístek

 1. Jídelní lístek je sestavován v souladu s předpisy tak, aby složení stravy odpovídalo stanoveným normám.
 2. Jídelní lístek je sestavován na týden dopředu.
 3. Případné změny jsou zapisovány do zveřejněného jídelníčku s podpisem osoby, která změnu provedla.
 4. Jídelníček se zveřejňuje na nástěnce v jídelně a na informační nástěnce u hlavního vchodu do základní školy.

Část III.  Pravidla pro stravování

Článek 1

Organizace stravování a chování ve školní jídelně

 1. Ve školní jídelně se žáci řadí do výdejní fronty v pořadí v jakém přišli. Pouze služba v šatně (jeden žák třídy), je-li určena se zařadí před prvního žáka třídy stojícího ve frontě.
 2. V prostorách jídelny se žáci chovají tiše a dodržují kulturu stolování.
 3. Po jídle každý strávník po sobě uklidí místo, odnese použité nádobí na určené místo a opustí jídelnu.
 4. Podávané ovoce, nebo jiné doplňky stravy, které strávník nesní v jídelně, si může odnést domů. V žádném případě je nevyhazuje, a to ani do odpadkových košů
 5. Žáci, kteří se v jídelně nestravují, mají zakázáno se zdržovat v době výdeje jídla v prostorách jídelny.
 6. Nemocným strávníkům je zakázáno docházet si do jídelny pro jídlo nebo se v jídelně přímo stravovat.
 7. V jídelně není dovoleno přesouvat stoly.
 8. Všem strávníkům je zakázáno poškozovat příbory, nádobí a odnášet vybavení jídelny.
 9. Nevhodné chování ve školní jídelně a poškozování majetku bude považováno za přestupek a podle míry závažnosti bude řešeno výchovným opatřením uděleným třídním učitelem (napomenutí třídního učitele nebo důtka třídního učitele) nebo uděleným ředitelkou školy (důtka ředitele školy).
 10. Při opakovaných přestupcích podle bodu 9. nebo při zvlášť nevhodném chování, jako je např. nevhodné nakládání s jídlem (rozhazování, úmyslné rozlévání,…), úmyslné znehodnocení jídla jiného strávníka, bude žákovi-strávníkovi snížen stupeň z chování za dané pololetí.
 11. Žák (strávník), který hrubým způsobem nebo opakovaně poruší zásady stravování nebo pravidla chování ve školní jídelně, může být podmínečně vyloučen nebo ze stravování ve školní jídelně patřící škole.
 12. V případě problémů se stravou sdělí své poznatky strávníci slušnou formou vedoucí školní jídelny nebo hlavní kuchařce.
 13. V případě úrazu hlásí tento žáci ihned přítomnému pedagogickému zaměstnanci nebo zaměstnanci školní jídelny. Ostatní strávníci hlásí úraz vedoucí školní jídelny.
 14. V případě jiných problémů řeší tyto žáci prostřednictvím svých třídních učitelů nebo přítomných pedagogických zaměstnanců.

Článek 2

Nakládání s majetkem

 1. Strávníci nepoškozují vybavení školní jídelny.
 2. Strávníkům je zakázáno jinak než určeným způsobem manipulovat s čtecími zařízeními pro automatickou evidenci stravování.
 3. Strávníci neničí příbory a nádobí. Zakázáno je zejména ohýbání příborů.
 4. Je zakázáno vynášet příbory a nádobí z prostor jídelny.
 5. Po ukončení jídla strávník odevzdá všechno nádobí a příbory na určené místo.

Část IV.  Zaměstnanci školní jídelny

Článek 1

Povinnosti zaměstnanců školní jídelny

 1. Zaměstnanci se řídí zákoníkem práce, pracovním řádem, platnými předpisy, pracovní náplní, organizačními směrnicemi a pokyny ředitelky školy.
 2. Zaměstnanci dodržují pracovní dobu stanovenou v náplni práce.
 3. Zaměstnanci se při příchodu zapíši do Knihy příchodů a odchodů a zapíši čas svého příchodu. Totéž učiní při odchodu z pracoviště.
 4. Nemůže-li zaměstnanec z jakékoli příčiny nastoupit do zaměstnání, uvědomí týž den do 6,30 hodin

telefonicky nebo vzkazem vedoucí  školní jídelny a oznámí důvod a délku své nepřítomnosti. Včas

oznamuje rovněž nástup do zaměstnání po skončení pracovní nepřítomnosti vedoucí školní jídelny nebo

ředitelce školy.

 1. V případě úrazu oznámí zaměstnanec úraz svému nadřízenému nebo jinému zaměstnanci školní jídelny, který

s ním sepíše záznam o pracovním úrazu do knihy pracovních úrazů umístěné v kuchyni školní jídelny.

Zaměstnanec, který záznam sepisuje informuje o pracovním úrazu vedoucí útvaru školní jídelny a ředitele

organizace.

 1. V případě úrazu strávníka zaměstnanec:
  1. ihned provede nebo zajistí ošetření,
  2. podnikne příslušné organizační kroky k zabezpečení zdraví zraněného,
  3. neprodleně zapíše úraz do „Knihy úrazů“ sborovně školy,
  4. je-li to nutné, vyplní do dvou dnů „Záznam o školním úrazu“,
  5. o každém úrazu neprodleně informuje ředitelku organizace.
  6. Zaměstnanci smí používat mobilní telefony pouze v době určené přestávky v práci. V pracovní době musí

být mobilní telefony zcela vypnuty.

 1. V případě, kdy dojde v prostorách jídelny k rozbití nádobí nebo rozlití jídla na stoly nebo podlahu, zajistí

zaměstnanci školní jídelny ihned úklid. Úklid nelze svěřit žákovi.

 1. Zaměstnanci slušnou formou řeší se strávníky případné spory u výdeje jídla nebo stížnosti na kvalitu a

množství vydané stravy.

 1. Zaměstnanci nesmí z jídelny a kuchyně odnášet žádné potraviny ani vybavení.
 2. Zaměstnanci nakládají s odpady z jídelny určeným způsobem.

Část V. Závěrečná ustanovení

Článek 1

Platnost vnitřního řádu

 1. Tento vnitřní řád je platný a účinný od 1.2.2007.
 2. Tento vnitřní řád se vydává na dobu neurčitou.
 3. S vnitřním řádem jsou povinni se seznámit a dodržovat ho všichni žáci a zaměstnanci základní školy.
 4. Vnitřní řád je vydán jako organizační směrnice Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace a slouží výhradně pro její potřebu.

 

V Ostravě dne              26.1.2007

Ředitelka školy

Mgr. Zuzana Hranická