Školní řád jídelny

Školní řád jídelny

Část I. Všeobecná ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny, která je součástí Základní školy Ostrava – Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace je zpracován na základě § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn.

 1. Vnitřní řád školní jídelny (dále jen jídelna) upravuje:
 • provoz a vnitřní režim jídelny
 • podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců v případě nezletilých žáků v jídelně,
 • podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany zdraví strávníků,
 • podmínky zacházení s majetkem.
 1. Vnitřní řád je vnitřní směrnicí školy.
 2. Vnitřní řád zabezpečuje realizaci především:
 • Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
 • Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 • Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravováním.

Část II Provozní podmínky

Článek 1

Provozní podmínky

 1. Školní jídelna vaří jídla a vydává stravu ve dnech školního vyučování.
 2. V době školních prázdnin se nevaří a výdej stravy se neprovádí.
 3. Výdej stravy se provádí v době od 11,15 do 14,00 hod. V době od 11,15 do 11,45hod. je prováděn výdej stravy cizím strávníkům v době od 11,45 do 14,00 hod. jsou vydávaný obědy žákům a zaměstnancům školy. Změna vydávání stravy je možná z organizačních důvodů.
 4. Strávníci se přihlašují ke stravování u vedoucí školní jídelny, před zahájením stravování ve školní jídelně a jejich evidenci, školní matrika, je vedena vedoucí útvaru školních jídelen.
 5. Ve škole nabízíme výběr ze dvou jídel
 6. Jídelní lístky jsou zveřejňovány na nástěnce ve školní jídelně a na webových stránkách školy a na portále jídelen na webu: strava.cz
 7. Přihlašovací údaje na web: ww.strava.cz získá strávník při přihlašování se ke stravování nebo v průběhu roku u vedoucího útvaru školních jídelen
 1. Strávníci  jsou povinni /by mněli , nahlásit vedoucí stravování, že se již nadále nebudou stravovat ve ŠJ
 1. Každý strávník, je povinen si zakoupit stravovací čip

Článek 2

Prodej stravného a čipu pro odběr jídla

 1. Stravné se hradí bezhotovostním platebním stykem na účet školy, a to vždy na celý následující měsíc.
 2. Za účelem platby obdrží každý strávník před zahájením stravování ve školní jídelně nebo při změně výše stravného informaci o:
 • Číslu účtu pro zasílání platby
 • Jedinečném variabilním symbolu pro identifikaci strávníka,
 • Výši měsíčního stravného
 • Přihlašovací údaje k objednávání a odhlašování stravy přes internet (č. zařízení, uživatelské jméno a heslo)
 1. Stravné je nutno zaslat na účet školy nejpozději do 20 dne předcházejícího měsíce.
 2. V případě později odeslané platby, a za situace, kdy z předchozího měsíce není na účtu strávníka dostatečný zůstatek finančních prostředků, nelze strávníkovi zajistit odběr stravy v následujících dnech. Jestliže je platba doručena škole během stravovacího měsíce, jsou strávníkovi automaticky obědy dohlášeny do výše jeho konta.
 3. Ve speciálních případech může vedoucí školní jídelny povolit jednorázovou úhradu stravného v hotovosti. Jedná se zejména o případy nově přihlášených strávníků, kterým jsou teprve vydány pokyny a informace ke zřízení bezhotovostní platby.
 4. Úhradu stravného v hotovosti je možné provést jen dva poslední stravovací dny v měsíci od 7,00 do 8 hod, popřípadě po domluvě s vedoucí školní jídelny.
 5. Nedoplatky, nebo penále, je možno vedoucí útvaru školních jídelen uhradit denně v pracovní dny v době školního vyučování v době od 7,00 do 8,00 hod nebo po telefonické domluvě. Popřípadě zasláním na účet školy.
 6. Strávnicí platící bezhotovostně mají automaticky přihlášeny obědy do výše svého konta, tj. částky, kterou škola obdržela na svůj účet pod příslušným variabilním symbolem, Strávník zodpovídá a odhlášení stravy viz. článek 4 body 2 až 7.
 7. Za chybně provedenou platbu za stravné na účet školy nelze uplatňovat náhradu, tj. nelze vrátit zaslanou finanční částku. Za pochybně provedenou platbu je považováno:
 • uvedení nesprávného variabilního symbolu,
 • odeslaní platby na jiný než uvedený účet
 1. Vyúčtování přeplatků stravného se provádí dvakrát ročně, a to v termínech do 15. července a do 31. ledna. V termínu do 31. ledna jsou vráceny přeplatky, které jsou vyšší než 150,- Kč. Výjimku tvoří strávníci, kteří již ukončili stravování (vyšli ze školy, odhlásili se ze stravování). Těmto strávníkům je vrácen přeplatek v plné výši. Na základě písemné žádosti je možno vrátit zůstatek stravného i mimo uvedené termíny.
 2. Přeplatky se vrací převodem na účet, ze kterého byla hrazena poslední platba stravného nebo výplaty v hotovosti u vedoucí ŠJ v případě, že platba není prováděna převodem z účtu. Za tímto účelem se poskytují strávnicí škole čísla svých účtu pro zasílání přeplatků. Nevyzvednuté přeplatky zůstávají na kontě strávníka pro další pololetí.
 3. Vracení přeplatků bude provedeno 14 dnů od data vyučování.
 4. Přeplatky, které nebylo možno vrátit na účet, ani nebyly vyzvednuty v hotovosti, budou po uplynutí 6 měsíců od uplynutí termínu vyúčtování navrhnuty do výnosu a poté odvedeny do výnosu ZŠ.
 5. Strávníka nelze přihlásit ke stravování, jestliže platbu stravného nelze identifikovat. Správnou identifikaci nelze provést, jestliže,
 • Strávník nezadal žádný, nebo chybný variabilní symbol
 1. Pro odběr jídla je nutné zakoupit u vedoucí školní jídelny čip.
 2. Ztrátu čipu nahlásí strávník (zákonný zástupce) neprodleně vedoucí školní jídelny. Nahlásí celé své jméno, aby mohl být čip zablokován.
 3. Pokud dojde ke ztrátě nebo znehodnocení čipu, je strávník povinen si k odběru stravy zakoupit čip nový. Pokud čip přestane fungovat, může si strávník přijít vyměnit čip bezplatně. Jendou zaplacené stravné za jídlo se již znovu nehradí.
 4. Při ukončení stravování ve školní jídelně mohou strávníci nepoškozené čipy odprodat zpět prostřednictvím vedoucí útvaru školních jídelen. Zpětný odkup čipů se provádí vždy jen poslední dva dny v měsíci.
 5. Stravovací čip, který nebude navrácen do jednoho roku od ukončení stravování strávníka, bude považován za již neaktivní. Strávník i jeho čip bude z evidence vymazán.
 6. Strávníci, kteří se rozhodnou ukončit stravování ve školní jídelně jsou povinni toto oznámit vedoucí útvaru školní jídelny. U strávníků – žáků, kteří ukončili školní docházku ukončením 9. ročníku, nebo ukončením docházky na konci školního roku, je jejich stravování ukončeno posledním dnem jejich docházky na naší základní školu.

Článek 3

Evidence strávníků

 1. Každý strávník musí být zaevidován k odběru stravy ve školní jídelně. Stravující se žáci jsou evidováni ve školní matrice. Za tímto účelem jsou strávníci povinni poskytnout tyto údaje o své osobě:
 • jméno a příjmení,
 • rodné číslo,
 • místo narození,
 • státní občanství,
 • místo trvalého pobytu,
 • třídu,
 • telefonní číslo zákonného zástupce.
 1. Pro potřeby evidence plateb se u strávníků eviduje číslo jejich platebního účtu.
 2. Evidencí se provádí a vede vedoucí školní jídelny prostřednictvím evidenčního programu školy.

Článek 4

Podmínky stravování

 1. Každý strávník je povinen se před odběrem stravy přihlásit, a to tak, že čipem u čtecího zařízení potvrdí příjem jídla.
 2. Onemocní-li strávník, nebo nemůže-li se na odběr stravy dostavit, může se odhlásit:
 • Na stránkách strava.cz
 • Užitím odhlašovacího zařízení v době od 11,15 do 13,00 hod., které je umístěno u výdejních oken ve školní jídelně,
 • Telefonicky do školní jídelny.
 • Osobně u vedoucí útvaru školní jídelny, nebo u výdejního okénka u hl. kuchařky.
 1. Odhlásit se podle bodu 2. lze nejpozději den předem do 13,00 hodin.
 2. Při telefonické odhlašování uvede strávník tyto údaje:
 • jméno a příjmení strávníka,
 • třídu, kterou navštěvuje
 • přesné dny, na které je stravné odhlašováno,
 • své jméno a telefonický kontakt pro možnost ověření.
 1. Poslední týden v měsíci června a prosinci není možno provádět odhlášky.
 2. Neodhlášena strava je strávníkovi účtována jako vydaná.
 3. Stravu nelze odhlásit zpětně, a to na probíhající den a dny předcházející aktuálnímu dni.
 4. Stav odhlášek během měsíce si lze zkontrolovat na strava.cz a u vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky.
 5. Dojde-li ke změnám ve výběru stravného, budou strávníci informováni nejpozději 30 dní před platností nových pravidel, a to zveřejněním změn na webových stránkách a v prostorách výdeje stravy.

Článek 5

Výdej stravy

 1. Strava se vydává u výdejních pultů.
 2. Výjimku tvoří salátový bar a nápojový vířič, který je samoobslužný.
 3. Stravu smí vydávat výhradně určení zaměstnanci školní jídelny.
 4. Každý strávník si sám odebere stravu proti označení odběru čipem u čtecího zařízení. Lze použít i náhradní stravenku, kterou předloží kuchařce.
 5. Každý strávník musí dostat jídlo upravené na odpovídající teplotu.
 6. Vydávané množství jídla musí odpovídat stravovacím normám pro jednotlivé věkové kategorie.
 7. Pití, si strávníci odebírají samostatně načepováním z výdejního automatu do připravených skleniček. Čepování nápojů do jiných nádob není povoleno.
 8. Ze salátového baru si strávníci samostatně nabírají vybraný druh pokrmu, (salát, ovoce, jogurt, kompot), který je v daný den připraven, a to do připravených misek.
 9. Každý strávník má nárok dostat jednu porci jídla v plném rozsahu dle jídelního lístku. Přídavky lze vydávat pouze ve výjimečných případech, a to po ukončení výdeje stravy – nejdříve od 13,45 hodin. Na přídavek není nárok. S pokrmy se zbytečně neplýtvá.
 10. V případě, že žák onemocní, nebo se z jiného důvodu neúčastní výuky, nelze mu po dobu nepřítomnosti vydávat strav za zlevněnou cenu. Možnost odběru stravy v případě nemoci žáka je povolena pouze v první den nemoci. Na další dny si musí žák jídlo odhlásit. V případě neodhlášení, nebo pokračujícího odběru stravy i v době nepřítomnosti ve výuce, bude za celou dobu nepřítomnosti žáka ve výuce účtována plná cena jídla, a to bez dalšího upozornění.
 11. Kontrola nepřítomnosti dítěte ve škole s odebranými obědy se provádí vždy až zpětně, po uplynutí měsíce.
 12. Pokud dojde k stáhnutí doplatku za neodhlášené obědy, obdrží strávník, nebo jeho zákonný zástupce (je-li strávníkem žák) oznámení, kde je informován o tom, které dny byly započteny, částce, která byla stažena a případně o případném nutném doplatku. Tato informace je žákovi předána prostřednictvím třídního učitele. Doplatek provede strávník bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 kalendářních dnů, a to bezhotovostně nebo v hotovosti.
 13. Jídlo se vydává do jídlonosičů pouze do 11,40 hodin. Strávník si jídlonosič položí na tácek a takto připravený může k výdejnímu okénku, kde mu bude pokrm vydán. Jídlonosiče musí odpovídat příslušným hygienickým normám. Za hygienickou nezávadnost jídlonosiče odpovídá majitel. Obsluha při výdeji stravy je oprávněna odmítnout vydat jídlo do jídlonosiče, který neodpovídá hygienickým normám nebo je znečištěn. Vydaný pokrm je určen k okamžité spotřebě!
 14. Do jiných nádob než jsou jídlonosiče není dovoleno stravu vydávat.
 15. Po stanovené době není přípustné jídlo do jídlonosiče vydat. Strávník si může jídlo vydané běžným způsobem sám v prostoru jídelny přeložit do přineseného jídlonosiče.

Článek 6

Jídelní lístek

 1. Jídelní lístek je sestavován v souladu s předpisy tak, aby složení stravy odpovídalo stanoveným normám.
 2. Na jídelním lístku jsou u připravovaných jídel uváděny ALERGENY. U potravin vydávaných v originálních obalech: alergeny na JL neuvádíme.
 3. Jídelní lístek je sestavován na 2 týdny dopředu s 14 denním předstihem.
 4. Ve školní jídelně nabízíme výběr ze dvou jídel

Možnost výběru ze dvou jídel.

Podmínky:

 • Automaticky má strávník přihlášen oběd č. 1,
 • pokud chce změnit na oběd č. 2. provede přes terminál v jídelně nebo strava.cz u obou platí, podmínka nejpozději 3 dny předem
 • nelze měnit stravu ze dne na den z důvodu objednávání zboží..
 • první týden v září a v lednu, a také poslední týden v prosinci a červnu oběd č. 2. nevaříme, popřípadě také  z organizačních či jiných důvodů.
 1. Případné změny jsou zapisovány do zveřejněného jídelníčku s podpisem osoby, která změnu provedla.
 2. Jídelníček se zveřejňuje na nástěnce v jídelně, na webových stránkách školy a na strava.cz.
 3. Jídelna zajišťuje přípravu jídel i pro strávníky se zvláštní dietou – bezlepkovou a bez laktózovou, která mohou být odlišná od jídel v sestavovaném jídelníčku. Strávníci dokládají svůj požadavek vedoucí školní jídelny potvrzením od lékaře specialisty.

Část III. Pravidla pro stravování

Článek 1

Organizace stravování a chování ve školní jídelně

 1. Ve školní jídelně se žáci řadí do výdejní fronty v pořadí, v jakém přišli.
 2. Nápoje si strávníci nabírají individuálně do skleniček z nápojového vířiče.
 3. Ovoce, saláty, jogurty, apod., které jsou přílohou, si strávníci individuálně nabírají do misek ze salátového baru umístěného v jídelně.
 4. V prostorách jídelny se žáci chovají tiše a dodržují kulturu stolování.
 5. O jídle každý strávník po sobě uklidí místo, odnese použité nádobí na určené místo a opustí jídelnu.
 6. Podávané ovoce, nebo jiné doplňky stravy, které strávník nesní v jídelně, si může odnést domů. V žádném případě je nevyhazuje, a to ani do odpadkových košů.
 7. Žáci, kteří se v jídelně nestravují, mají zakázáno se zdržovat v době výdeje jídla v prostorách jídelny.
 8. Nemocným strávníkům je zakázáno docházet si do jídelny pro jídlo nebo se v jídelně přímo stravovat.
 9. V jídelně není dovoleno přesouvat stoly.
 10. Všem strávníkům je zakázáno poškozovat příbory, nádobí a odnášet vybavení jídelny.
 11. Nevhodné chování ve školní jídelně a poškozování majetku bude považováno za přestupek a podle míry závažnosti bude řešeno výchovným opatřením uděleným třídním učitelem (napomenutí třídního učitele nebo důtka třídního učitele) nebo uděleným ředitelem školy (důtka ředitele školy).
 12. Při opakovaných přestupcích podle bodu 9. nebo při zvlášť nevhodném chování, jako je např. nevhodné nakládání s jídlem (rozhazování, úmyslné rozlévání,…), úmyslné znehodnocení jídla jiného strávníka, bude žákovi – strávníkovi snížen stupeň z chování za dané pololetí.
 13. Žák (strávník), který hrubým způsobem nebo opakovaně poruší zásady stravování nebo pravidla chování ve školní jídelně, může být podmínečně vyloučen nebo ze stravování ve školní jídelně patřící škole.
 14. V případě problémů se stravou sdělí své poznatky strávníci příslušnou formou vedoucí útvaru školní jídelny nebo hlavní kuchařce.
 15. V případě úrazu hlásí tento žáci ihned přítomnému pedagogickému zaměstnanci nebo zaměstnanci školní jídelny. Ostatní strávníci hlásí úraz vedoucí útvaru školní jídelny.
 16. V případě jiných problémů řeší tyto žáci prostřednictvím svých třídních učitelů nebo přítomných pedagogických zaměstnanců.

Článek 2

Nakládání s majetkem

 1. Strávníci nepoškozují vybavení školní jídelny.
 2. Strávníkům je zakázáno jinak než určeným způsobem manipulovat s čtecími zařízeními pro automatickou evidenci stravování.
 3. Strávnici neničí příbory a nádobí. Zakázáno je zejména ohýbání příborů.
 4. Je zakázáno vynášet příbory a nádobí z prostor jídelny.
 5. Po ukončení jídla strávník odevzdá všechno nádobí a příbory na určené místo.

Část IV. Zaměstnanci školní jídelny

Článek 1

Povinnosti zaměstnanců školní jídelny

 1. Zaměstnanci se řídí Zákoníkem práce, pracovním řádem, platnými předpisy, pracovní náplni, organizačními směrnicemi a pokyny ředitele školy.
 2. Zaměstnanci dodržují pracovní dobu stanovenou v náplni práce.
 3. Zaměstnanci se při příchodu zapíší do Knihy příchodů a odchodů a zapíši čas svého příchodu. Totéž učiní při odchodu z pracoviště.
 4. Nemůže-li zaměstnanec z jakékoli příčiny nastoupit do zaměstnání, uvědomí týž den do 6,40 hodin telefonicky nebo vzkazem vedoucí školní jídelny a oznámí důvod a délku své nepřítomnosti. Včas oznamuje rovněž nástup do zaměstnání po skončení pracovní nepřítomnosti vedoucí školní jídelny nebo řediteli školy.
 5. V případě úrazu oznámí zaměstnanec úraz svému nadřízenému nebo jinému zaměstnanci školní jídelny, který s ním sepíše záznam o pracovním úrazu do knihy pracovních úrazů umístěné v kuchyni školní jídelny. Zaměstnanec, který záznam sepisuje, informuje o pracovním úrazu vedoucí útvaru školní jídelny a ředitele organizace.
 6. V případě úrazu strávníka zaměstnanec:
 • Ihned provede nebo zajistí ošetření,
 • Podnikne příslušné organizační kroky k zabezpečení zdraví zraněného,
 • Neprodleně zapíše úraz do ,,Knihy úrazů“ sborovně školy,
 • Je-li to nutné, vyplní do dvou dnů ,,Záznam o školním úrazu“,
 • O každém úrazu neprodleně informuje ředitele organizace.
 1. Zaměstnanci smí používat mobilní telefony pouze v době určené přestávky v práci. V pracovní dobu musí být mobilní telefony zcela vypnuty.
 2. V případe, kdy dojde v prostorách školní jídelny k rozbití nádobí nebo rozlití jídla na stoly nebo podlahu, zajistí zaměstnanci školní jídelny ihned úklid. Úklid nelze svěřit žákovi.
 3. Zaměstnanci příslušnou formou řeší se strávníky případné spory u výdeje jídla nebo stížnosti na kvalitu a množství vydané stravy.
 4. Zaměstnanci nesní z jídelny a kuchyně odnášet žádné potraviny ani vybavení.
 5. Zaměstnanci nakládají s odpady z jídelny určeným způsobem.

Část V. Závěrečná ustanovení

 1. Tento vnitřní řád je platný a účinný od 1. 9. 2020.
 2. Tento vnitřní řád se vydává na dobu neurčitou.