Projekty

Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Doučování žáků škol

Naše škola je zapojena do programu  Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy, který je spolufinancován Evropskou unií a MŠMT. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid–19.

 

Šablony III – ZŠ a MŠ Šeříkova III.

Název projektu: ZŠ a MŠ Šeříkova III.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021839

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Evropské strukturální a investiční fondy

Doba realizace:  01. 09. 2021 – 31. 08. 2023

Projekt podporuje personální posílení při společném vzdělávání dětí a žáků, a to o sociálního pedagoga a chůvu.
V MŠ i ZŠ budou podporovány aktivity ve výchovně-vzdělávacím procesu formou projektových dnů, ve kterých je zapojen odborník do výuky z praxe.

Podpora kariérového poradenství

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 40 000,- Kč projekt školy přihlášený do dotačního řízení  pro kariérového poradce na území Statutárního města Ostravy pro rok 2021.

Obsahem projektu je systematické kariérové poradenství pro žáky ZŠ Šeříková, kteří stojí před volbou budoucího povolání. Řeší zejména jejich potřebu kvalitního výběru budoucího studia a následného profesního uplatnění.

Účelem projektu je, co nejvíce žákům přiblížit specifika jednotlivých povolání. Výstupem je i zajištění exkurzí na různých pracovištích. Zde mají žáci získat náhled a představu o náročnosti jednotlivých profesí. 

Kariérový poradce poskytuje konzultace vycházejícím žákům a jejich rodičům a to jak prezenční, tak i distanční formou.

Kariérový poradce se podílí na testování nástrojů kariérových poradců v oblasti sebepoznání, v diagnostice a využívá je při zjišťování profesní orientace žáků školy.