Projekty

Projekty

Místní akční plán rozvoje vzdělávání


Doučování žáků škol

Naše škola je zapojena do programu  Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy, který je spolufinancován Evropskou unií a MŠMT. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid–19.


Šablony III – ZŠ a MŠ Šeříkova III.

Název projektu: ZŠ a MŠ Šeříkova III.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021839

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Evropské strukturální a investiční fondy

Doba realizace:  01. 09. 2021 – 31. 08. 2023

Projekt podporuje personální posílení při společném vzdělávání dětí a žáků, a to o sociálního pedagoga a chůvu.
V MŠ i ZŠ budou podporovány aktivity ve výchovně-vzdělávacím procesu formou projektových dnů, ve kterých je zapojen odborník do výuky z praxe.


Podpora kariérového poradenství

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 40 000,- Kč projekt školy přihlášený do dotačního řízení  pro kariérového poradce na území Statutárního města Ostravy pro rok 2021.

Obsahem projektu je systematické kariérové poradenství pro žáky ZŠ Šeříková, kteří stojí před volbou budoucího povolání. Řeší zejména jejich potřebu kvalitního výběru budoucího studia a následného profesního uplatnění.

Účelem projektu je, co nejvíce žákům přiblížit specifika jednotlivých povolání. Výstupem je i zajištění exkurzí na různých pracovištích. Zde mají žáci získat náhled a představu o náročnosti jednotlivých profesí. 

Kariérový poradce poskytuje konzultace vycházejícím žákům a jejich rodičům a to jak prezenční, tak i distanční formou.

Kariérový poradce se podílí na testování nástrojů kariérových poradců v oblasti sebepoznání, v diagnostice a využívá je při zjišťování profesní orientace žáků školy.


Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu

Název projektu: Centrum technického nadání

Tento projekt je zaměřen na speciální vzdělávání a rozvoj talentu mimořádně nadaných žáků. Hlavním cílem tohoto projektu je nabídnout talentovaným žákům možnost rozšíření znalostí a dovedností v přírodovědných a technických předmětech. Naše škola získala dotaci 100.000,- Kč z rozpočtu Statutárního města Ostrava na podporu vzdělávání a talentmanagementu.

Vybraní žáci se zaměřují zejména na práci s 3D technikou a programovatelnými roboty. V rámci této podpory se tak již někteří z nich mohou mnohem dříve rozhodnout o směřování své profesní kariéry do dnes velmi atraktivní oblasti vyspělých technických oborů.


Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

Reg. č. projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy, město bude zároveň působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzdelavani/

https://www.facebook.com/InkluzeOstrava/


Zajištění bezpečného provozování otevřených hřišť a zahrad pro děti a mládež v městském obvodě Ostrava-Jih

Provozní doba hřiště

Provozní řád hřiště


CLIL na Šeříkové II

„Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy“

https://www.ostrava.cz/cs


Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrava II

www.map.ostrava.cz


Šablony II: ZŠ a MŠ Šeříková

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011638


Podpora digitální výuky na rok 2020

„Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy“

https://www.ostrava.cz/cs


Sociální pracovní ve škole

Číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011416

Školní poradenské pracoviště bude od ledna 2020 rozšířeno o sociálního pracovníka. Tento projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je rozšířit možnosti školy v prevenci a včasné identifikaci ohrožení dítěte prostřednictvím inovativních služeb. V rámci projektu budou zajištěny služby školských sociálních pracovníků, kteří budou působit přímo na vybraných školách. Děti a rodiče díky tomu získají  individualizovanou a včasnou pomoc a školy oporu pro řešení obtížných situací. V rámci své pozice budou pracovníci poskytovat poradenství, docházet do rodin, poskytovat asistenci při řešení různých situací atp.

Do projektu se zapojila Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, p. o., Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, p. o. a Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, p. o., přičemž v každé z těchto škol bude působit jeden sociální pracovník jako její zaměstnanec a pro výkon jeho činnosti bude také patřičně vybavena kancelář. V rámci své pozice budou pracovníci poskytovat poradenství, docházet do rodin a poskytovat asistenci při řešení různých situací. Projekt vychází z myšlenky, že mateřské a základní školy jsou přirozeným prostředím, ve kterém se děti každodenně pohybují a tráví zde značnou část dne. Jsou to jedny z prvních míst, kromě rodiny, ve kterých se projeví a je možno zachytit případné obtíže dětí a včasně na ně reagovat dříve, než se rozvinou do závažných a obtížně řešitelných stavů. Realizace projektu je naplánována od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021 a pokud se práce školských sociálních pracovníků osvědčí, bude tato pozice rozšířena také na jiné školy. Aktivita obvodu v této oblasti částečně navazuje na končící projekt statutárního města Ostrava, které pro základní školy zajišťovalo služby sociálních pedagogů. Projekt městského obvodu je z převážné části financován z Operačního programu Zaměstnanost, v rámci kterého činí spolufinancování ze strany Evropského sociálního fondu 85 % výdajů, státní rozpočet se bude podílet 10 % a městský obvod Ostrava-Jih uhradí zbývajících 5 % výdajů projektu.