Podpora kariérového poradenství

Podpora kariérového poradenství

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 40 000,- Kč projekt školy přihlášený do dotačního řízení  pro kariérového poradce na území Statutárního města Ostravy pro rok 2021.

Obsahem projektu je systematické kariérové poradenství pro žáky ZŠ Šeříková, kteří stojí před volbou budoucího povolání. Řeší zejména jejich potřebu kvalitního výběru budoucího studia a následného profesního uplatnění.

Účelem projektu je, co nejvíce žákům přiblížit specifika jednotlivých povolání. Výstupem je i zajištění exkurzí na různých pracovištích. Zde mají žáci získat náhled a představu o náročnosti jednotlivých profesí. 

Kariérový poradce poskytuje konzultace vycházejícím žákům a jejich rodičům a to jak prezenční, tak i distanční formou.

Kariérový poradce se podílí na testování nástrojů kariérových poradců v oblasti sebepoznání, v diagnostice a využívá je při zjišťování profesní orientace žáků školy.

Náplň práce kariérového poradce:

 • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, žáky a učitele při volbě povolání.
 • Organizuje pro rodiče vycházejících žáků třídní schůzky k výběru SŠ.
 • Sleduje právní předpisy, vyhlášky k dané problematice a o změnách informuje rodiče a žáky.
 • Spolupracuje s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, z.s., Informačním poradenským střediskem při Úřadu práce Ostrava, PPP, SPC a předává rodičům a žákům nové informace.
 • Pořádá besedy se zástupci firem, setkání žáků a rodičů se zástupci středních škol. Zajišťuje exkurze pro žáky školy.
 • Provádí testování k výběru vhodné profese.
 • Shromažďuje nabídky a další informace o studiu na SŠ, SOU, gymnázií, víceletých gymnázií a seznamuje s nimi žáky. Na určené místo ve škole vyvěšuje informace o dnech otevřených dveří na SŠ, SOU, …
 • Vyplňuje pro vycházející žáky přihlášky na SŠ.
 • Zajišťuje předání zápisového lístku na SŠ vycházejícím žákům. 
 • Poskytuje rodičům a žákům informace k odvolacímu řízení, k druhému kolu přijímacího řízení.
 • V rámci předmětu Pracovní činnosti vede žáky k zodpovědnému pohledu na svou osobu, ke zhodnocení vlastních možností a schopností, k výběru vhodné profese.

Projekt hodnotíme jako velice úspěšný.

Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava!!!