NESOUHLAS S ODVOLÁNÍM ŘEDITELKY ŠKOLY

NESOUHLAS S ODVOLÁNÍM ŘEDITELKY ŠKOLY

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

„Nesouhlas s rozhodnutím Rady městského obvodu Ostrava-Jih a žádost o revokaci tohoto rozhodnutí“

Vážený pane ministře, hejtmane, primátore, starosto, vážení zastupitelé Městského obvodu Ostrava-Jih, radní Městského obvodu Ostrava-Jih, zastupitelé Statutárního města Ostrava a zastupitelé Moravskoslezského kraje,

my níže podepsaní, prostřednictvím této petice zásadně nesouhlasíme s rozhodnutím Rady městského obvodu Ostrava-Jih o odvolání ředitelky Základní a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 682/33 paní Mgr. Zuzany Hranické a žádáme o revokaci tohoto usnesení.

Mnozí z nás jsme již několikaletými zaměstnanci výše uvedené základní školy, a tak nemůžeme nečinně přihlížet vydanému rozhodnutí o odvolání ředitelky základní a mateřské školy, které nám bylo předloženo dne 08. 10. 2020 vedením školy na poradě zaměstnanců.  Bylo nám stručně objasněno, že důvodem odvolání bylo pochybení zjištěné zřizovatelem dle vyjádření zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 08. 10. 2020.

ZŠ Šeříková byla školou, kde se pedagogové potýkali s častým neporozuměním a nevolí ze strany předešlého vedení školy. Komunikace s vedením školy byla velmi obtížná, proto mnohé školní akce a aktivity s žáky bývalý ředitel nepodporoval či neumožnil vůbec. Učitelům byla práce často ztěžována překážkami vznikajícími nedostatečným technickým vybavením, zajištěním jeho funkčnosti či užíváním, nevyslyšenými požadavky týkající se materiálního vybavení. Snaha a práce učitelů nebyla doceňována a v neposlední řadě nebyla podporována jejich kreativita. Působení minulého vedení školy bylo mnohdy silně autoritativní a demotivující. To vše se odrazilo v nezdravém klimatu školy – demotivovaní učitelé, žáci i rodiče, právě ti činitelé, kteří nejvíce ovlivňují výchovu a vzdělání společnosti.

K pozitivnímu obratu došlo v období let 2018–2020, kdy byla ve výběrovém řízení jmenována ředitelkou školy Mgr. Zuzana Hranická. Jako vedoucí pracovník školy se již od začátku svého působení snažila napravit vzniklé nedostatky a dařilo se jí postupné uvolňování napjaté situace, vztahů a prolomení komunikační bariéry nejen mezi pracovníky školy, ale také mezi školou a žákem či rodičem. Svým vedením vnesla do vzdělávacího procesu moderní postupy a vize, které škola tolik postrádala, a snažila se tak pedagogické působení posunout do vyšší úrovně vzdělávání. Vnesla do prostředí školy harmonii a utvářela zdravé klima školy, čímž podněcovala v učitelském sboru motivaci k další pedagogické práci a k celkovému rozvoji školy.

Nyní na základě rozhodnutí – odvolání Mgr. Zuzany Hranické z funkce ředitelky školy – byl tento stávající tvůrčí proces přerušen.

Je zarážející, že ředitelka školy byla odvolána, přestože během jejího působení na škole neproběhlo žádné šetření ČŠI a také odvolací orgán si toto šetření nevyžádal.

Naléhavě vás žádáme o přezkoumání rozhodnutí o odvolání ředitelky Mgr. Zuzany Hranické a posouzení, zdali případné pochybení ze strany ředitelky školy bylo natolik závažné, že došlo k jejímu odvolání. Současně žádáme o písemné vyjádření k našemu podnětu.

S pozdravem pedagogičtí a správní zaměstnanci školy ZŠ a MŠ Ostrava-Výškovice, Šeříková 682/33, příspěvková organizace.

Petice je k podepsání na vrátnici školy.