Obecné informace

Obecné informace

ZŠ a MŠ Ostrava – Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina (dále ŠD) při ZŠ Šeříková se nachází na adrese Šeříková 31, v samostatné budově u školního hřiště. Objekt je oplocen, vstup k budově je možný ze dvou stran:

hlavní brankou – zároveň vstup k ordinaci dětské lékařky MUDr. Komínkové
vedlejší brankou – vstup u parkovací plochy z boku budovy
Telefonní číslo ŠD: 596 750 071
Telefonní číslo vedoucí vychovatelky ŠD: 775 892 717 (Helena Zrníková)

PROVOZ ŠD:

Provoz ŠD je ráno od 6.00 do 8.00 a odpoledne od 11.30 do 17.00 hod.
Ráno (6.00 – 7.30) se děti schází ve společném oddělení nazvaném „RANNÍ DRUŽINA “, vchod hlavní brankou.
Odsud jsou děti v 7.30 hod. odváděny do budovy školy. Při příchodu do RANNÍ DRUŽINY zazvoňte na příslušný zvonek, označený písmenem „A“.
Odpoledne, po skončení vyučování a obědě jsou děti převedeny do svých označených oddělení ŠD.
Po 15-té hodině jsou děti slučovány do společných, označených oddělení.
Děti jsou při přechodech mezi budovami vždy doprovázeny vychovatelkami.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ŠD:

Dítě je do ŠD zapsáno po odevzdání řádně a pravdivě vyplněného „ ZÁPISNÍHO LÍSTKU “, který vydá zákonným zástupcům k vyplnění vedoucí vychovatelka ŠD.

PLATBA ŠD:

Poplatek za pobyt v ŠD činí 150,- Kč za měsíc a to bez ohledu na to, kolik hodin denně nebo dnů v měsíci dítě v ŠD stráví. Výši poplatku stanoví ředitel ZŠ, který zároveň individuálně schvaluje případná osvobození od platby.
Úhrada poplatku za pobyt v ŠD se provádí převodem na účet školy pod zadaným kódem (variabilním symbolem), který Vám bude přidělen na začátku školního roku, po zapsání dítěte do ŠD. Platba se provádí dvakrát ročně.

  1. platba – 750,- Kč (září, říjen, listopad, prosinec, leden) – splatnost od 1. září do 25. září
  2. platba – 750,- Kč (únor, březen, duben, květen, červen) – splatnost od 15. ledna do 31. ledna

V případě ukončení pobytu dítěte v ŠD nebo celoměsíční, písemně oznámené nepřítomnosti bude poplatek za příslušný měsíc (měsíce) rodičům navrácen.

ODCHODY DĚTÍ ZE ŠD:

Ze ŠD odcházejí děti v čase uvedeném v „zápisním lístku“. Děti mohou ze ŠD odcházet buď samy nebo v doprovodu rodičů či jimi pověřených osob. Tato skutečnost musí být uvedena v „zápisním lístku“.
Pokud má dítě odejít ze ŠD v jinou dobu, než je uvedeno v „zápisním lístku“, musí být vychovatelka oddělení písemně požádána, aby dítě v určenou dobu uvolnila. Bez písemné žádosti nebude dítě z bezpečnostních důvodů uvolněno a rodiče si jej musí vyzvednout osobně.
Z právního a bezpečnostního hlediska není dovoleno uvolňovat děti ze ŠD na základě telefonické žádosti rodičů či rodinných příslušníků.

PŘÍSTUP DO BUDOVY ŠD:

Odpolední vstup do budovy ŠD pro osoby, které vyzvedávají děti, je s ohledem na maximální zajištění bezpečnosti možný pouze s použitím čipu pro otvírání vstupních dveří ŠD oprávněným osobám.
Rodiče zároveň s vydáním zápisního lístku obdrží dotazník, ve kterém označí, kolik čipů budou pro vstup potřebovat. Čip otvírá vstupy do všech oddělení ŠD ve vymezených dobách.
Po složení vratné zálohy 130,-Kč/ 1 čip, která bude uhrazena hotově, Vám budou čipy v požadovaném množství vydány. Čip bude mít platnost po celou dobu pobytu dítěte v ŠD. Po odhlášení dítěte ze ŠD nebo po Vaší písemné žádosti Vám bude při vrácení čipu záloha zpět vyplacena.
K otvírání dveří slouží stejný typ čipů, který používají strávníci ve školní jídelně, proto starší žáci, kteří vyzvedávají sourozence z ŠD a čip mají, si jej na základě dotazníku mohou zaregistrovat také v ŠD.
Při ztrátě čipu je nutno z bezpečnostních důvodů tuto situaci okamžitě nahlásit vedoucí vychovatelce, aby mohl být přístup do ŠD pomocí tohoto čipu zablokován,

POTŘEBY DO ŠD:

Pro pobyt venku budou mít děti převlečení (množství a obměňování dle počasí – záleží na uvážení rodičů). Všechny osobní věci (převlečení, přezůvky, boty, atd.) musí být čitelně označeny jménem dítěte!