Informace k přijímacímu řízení na SŠ

 1. Pokud je žák na SŠ nebo víceleté gymnázium přijat, pak je nutné potvrdit svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru SŠ odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o rozhodnutí (zveřejněním na webových stránkách SŠ, vyvěšením na budově SŠ).
 2. V případě nepřijetí na SŠ doručí ředitel SŠ zákonnému zástupci písemné rozhodnutí o nepřijetí. Proti rozhodnutí se může zákonný zástupce odvolat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí prostřednictvím ředitele střední školy.

  Odvolání by mělo obsahovat:
  – označení správního orgánu, jemuž je určeno, prostřednictvím ředitele SŠ;
  – jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození;
  – název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání;
  – důvod nepřijetí uvedený ředitelem školy;

  – důvody odvolání (v jakém rozsahu je rozhodnutí napadeno, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo);
  – jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče, popř. jinou adresu pro doručování;

  – datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče.
 3. Ředitel SŠ k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení, pokud není naplněn předpokládaný stav. V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení může ředitel školy zohlednit výsledky jednotné zkoušky; současně určí náhradní způsob hodnocení v případě uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali.
 4. Krajský úřad pak neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání.
 5. Pokud by žák nebyl přijat v 1. kole přijímacího zřízení ani na odvolání, podá libovolný počet přihlášek v 2. kole přijímacího řízení.

 

V případě potřeby dalších přihlášek a v případě nejasností kontaktujte kariérového poradce

Mgr. I. Matějovou

Tel. 702 265 809

e-mail: ivana.matejova@zsserikova.cz