Voda a její znečištění

Třída 8. A se účastnila projektu Voda a její znečištění, který pro školy vytvořili zaměstnanci Velkého Světa Techniky v Dolní oblasti Vítkovice pod vedením odborné lektorky Radky Wolfové. Spojovaly se v něm přírodopis, chemie a environmentální výchova. Projekt započal v říjnu biologickou částí pod vedením Mgr. Věry Kociánové. Žáci si po rozdělení do skupin stanovili vědeckou hypotézu o stupni znečištění vody ve vybrané lokalitě v okolí školy. Po připomenutí důležitých informací o bezobratlých živočiších se je společně se třídou vydali hledat ke slepému rameni řeky Odry. Pomocí lupy a klíče určovali druhy zachycených exemplářů. V tabulkách pak podle druhu a četnosti určovali a počítali tzv. biotický index vody, který ukazuje na příslušnou třídu jakosti vody. Žáci výsledky zaznamenali do badatelského deníku. 

V listopadu se třída vydala na stejná místa znovu, tentokrát kvůli změření chemických ukazatelů vody (teplota, pH vody) a kvůli odběru vzorku pro chemickou analýzu v laboratoři ve Světě techniky. Chemická pitva H2O proběhla na druhý den (25. listopadu) v opravdové laboratoři pod vedením Radky Wolfové. Přinesený vzorek vody žáci podrobili rozborům a zjišťovali obsah dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů, stanovovali sumu vápníku a hořčíku (tvrdost vody) a měřili konduktivitu. Z naměřených hodnot pak zjistili třídu jakosti vody. Žáci se při práci seznamovali s chemickými pomůckami a přístroji (automatická pipeta, byreta, fotometr) a zjistili, jak krásně barevné mohou být chemické reakce. 

Závěrečná část projektu proběhla 16. prosince v Divadle Světa Techniky. Zúčastněné třídy a školy přišly prezentovat výsledky svého zkoumání ostatním účastníkům a porotě. Ze záznamů práce třídy připravil Danek Balogh zajímavé video, ve kterém shrnul jednotlivé fáze projektu ve škole, a Jakub Hubert zpracoval souhrnný badatelský deník za celou třídu. Spolu s dalšími vybranými spolužáky (Natálka Matějíčková, Lucka Majirošová a Štěpán Gabriel) představili výsledky třídy přítomným v sále a členkám poroty. Na závěr byli odměněni organizátory projektu zajímavými cenami. 

A jak je to vlastně s kvalitou vody v Odře? Ve slepém rameni žáci objevili hned několik bezobratlých živočichů (ploštice, pijavice, larvy vážky a vodní pavouky) a výsledky obsahu znečišťujících látek byly docela příznivé. Voda je tedy mírně znečištěná, a to díky vyššímu obsahu fosforečnanů z hnijícího listí na podzim a také možná díky splachování hnojiv z vedlejšího pole. 

Děkujeme lektorce Radce Wolfové a ostatním, kteří se ve Světě Techniky na projektu podíleli, za přínosný způsob, jak ukázat dětem praktický význam výuky přírodovědných předmětů. 

Mgr. Kopecká Dana